Aided Display Name: کمک به معترضین

Category: Fundraising

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: جمعه, سپتامبر 23, 2022 - 19:00

Date Finish: پنج‌شنبه, فوریه 23, 2023 - 19:00

Leader: Par Ebrahimi


با توجه به اعتراضات در ایران و کشته شدن "مهسا امینی"، گروه ما تصمیم گرفت تا برای خانواده‌های آسیب‌دیده، در مدتی که قادر به کار نبودند و مشکلات معیشتی داشتند، کمک‌های غذایی را ارائه کند.
ما توانستیم در طول ۵ ماه مداوم، در شهرهای "زاهدان"، "کردستان"، "سیستان"، "جنوب تهران" و "حومه کرج" به مردم کمک کنیم.
در طی 14 کمپین، برخی از داوطلبانی که این کمک ها را تحویل دادند، توانستند به 190 خانواده کمک های ما را برسانند.
با توجه به حساسیت این موضوع،  فقط تعدادی از رسیدها را در سایت قرار میدهیم.