کمک به مهدی برای جراحی قلب


Aided Display Name: کمک به مهدی در ملایر

Category: Fundraising

Aider Goal: 645.00

Aided Recieved: 700.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: دوشنبه, دسامبر 5, 2016 - 19:15

Date Finish: شنبه, دسامبر 17, 2016 - 13:15

Leader: Par Ebrahimi


مهدی پسر جوانی است که برای عمل پیوند رگ‌های قلب پدرش در شهر ملایر مبلغ دو میلیون تومان کسری داشت. در کمپین کمک برای او‌ تعداد 26 نفر کمک کردند و مبلغ دو میلیون تومان از کانادا و هفتصد هزار تومان از ایران جمع‌آوری و برایش فرستاده شد.