روستای "طلسم شهباز" در «سرپل ذهاب» (کرمانشاه) پس از زلزله چند سال پیش بدون آب بود. در این روستای 170 نفری ( 70 خانواده) هر روز باید چندین کیلومتر پیاده روی می کردند تا از چشمه ای آب بیاورند. این همان آبی بود که برای شستشوی ظروف، نوشیدن و یا حمام کردن استفاده می کردند.
ما توانستیم به آنها کمک کنیم که از چشمه‌ای در چند کیلومتری آن روستا لوله کشی کنند. ( قبلا سلامت آب را اداره آب تایید کرد)